Κατηγορία CE

Κατηγορία CE: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού + ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία “Γ+E”.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • 1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  • 2. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
  • 3. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ.
  • 4. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. (ΠΕΙ)
  • 5. Να επιτύχει σε πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση.